GebruikersvoorwaardenAlgemene voorwaarden Graphyon BV

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden

Laatst gewijzigd: 25-07-2013


Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden.

Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden (“Voorwaarden”, “Verklaring”) is afgeleid van de gedragcode die wij op Graphyon hanteren en is van toepassing op onze relatie met gebruikers van Graphyon en anderen die interactie voeren met Graphyon. Op het moment dat je Graphyon opent of gebruikt, verklaar je akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaande artikelen.


Onderaan dit document staan informatiebronnen vermeld over de manier waarop Graphyon werkt.


1. Registratie en beveiliging van account

Gebruikers van Graphyon verstrekken hun echte namen en gegevens. Wij hebben jou hulp nodig om dit ook te bewerkstelligen. Hieronder vind je een aantal regels waaraan je je moet houden m.b.t. de registratie en beveiliging van je account:


1. Je maakt niet meer dan één persoonlijk account.

2. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Graphyon en maakt geen account aan voor iemand anders zonder daar eerst toestemming voor te hebben verkregen.

3. De contactgegevens behoudt je correct en actueel.

4. Graphyon mag niet worden gebruikt voor eigen commercieel gewin. Hiervoor is een speciale sectie op Graphyon ontwikkeld.

5. Je mag gebruik maken van Graphyon als je 13 jaar of ouder bent.

6. Wanneer we jou account deactiveren, maak je geen ander account aan zonder onze toestemming.

7. Wanneer je bent veroordeelt voor een zedendelict, mag je geen gebruik maken van Graphyon.

8. Het is niet toegestaan je wachtwoord met anderen te delen.

9. Je account overdragen kan alleen via de instellingen van je account en met onze goedkeuring.

10. Zodra je een gebruikersnaam of identificatie van je Graphyon-zegel selecteert, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij van mening zijn dat deze ongepast is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van een handelsmerk).


2. Privacy

Jouw privacy is voor ons zeer belangrijk. Het is daarom dat wij een beleid hebben opgesteld omtrent het gegevensgebruik. Hierin vind je de richtlijnen over het gebruik van Graphyon en waar je aan moet denken wanneer je informatie deelt met anderen. We raden je dan ook aan om dit beleid door te nemen.


3. Het delen van informatie

De informatie die je deelt of plaatst op Graphyon is van jou. Via de instellingen is het mogelijk om aan te geven hoe de informatie wordt gedeeld. Verder zijn er een aantal bepalingen waar je rekening mee moet houden:


1.Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor enkele rechten die in (inter)nationale wetten zijn vastgelegd. Onder deze rechten worden rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het portretrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht bedoeld. Je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royalty vrije licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Graphyon of in verband brengt met Graphyon. Zodra je jouw account verwijdert, beëindigd de IE-licentie, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.


2. Zodra je IE-inhoud van je profiel verwijderd, zal dit ook daadwerkelijk verwijderd worden. Het kan echter enige tijd duren voordat alle inhoud volledig is verwijderd, omdat het in back-ups kan blijven staan. Dit betekent niet dat deze informatie nog beschikbaar is voor anderen.


3. Wanneer je je op Graphyon registreert met je Facebook-account, wordt er gevraagd of Graphyon toestemming voor toegang tot je inhoud en informatie alsook de inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld krijgt.


4. Op het moment dat je informatie publiceert met de instelling ‘Openbaar’, geef je aan dat iedereen, inclusief mensen buiten Graphyon, toestemming krijgt om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou naam en profielfoto te koppelen.


4. Feedback

Mocht je feedback hebben of suggesties voor of over Graphyon dan horen wij dat  uiteraard graag. Elke hulp is welkom. Je moet wel begrijpen dat we deze feedback of suggesties zonder enige verplichtingen kunnen en mogen gebruiken zonder je hiervoor te belonen. Jij hebt ook geen verplichting om deze feedback aan ons aan te bieden.


5. Veiligheid

We zullen er alles aan doen om Graphyon een veilige plek te zijn en te behouden. Helaas kunnen we dit nooit 100% garanderen. We hebben jouw hulp nodig om Graphyon zo veilig te houden. Er zijn daarom een aantal regels opgesteld waar je je behoort te houden wanneer je Facebook gebruikt:


1. Andere gebruikers zal je niet intimideren, lastig vallen of pesten.

2. Je vraagt anderen niet om hun accountgegevens en je meldt je niet aan op een account van iemand anders, tenzij bij ons is aangegeven dat je toestemming hebt tot het account van iemand anders. Dit kan worden aangegeven in de instellingen.

3. Je plaatst geen informatie of materiaal dat aanzet tot geweld, zinloos geweld bevat. bedreigend, haatdragend of pornografisch is.

4. Graphyon gebruik je niet voor niet-geautoriseerde commerciële berichten, zoals spam.

5. Je gebruikt Graphyon niet voor illegale marketing op meerdere niveaus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan piramideconstructies.

6. Ze zal geen virussen, malware of schadelijke code uploaden of naar linken via een url.

7. Je gebruikt Graphyon niet voor misleidende, kwaadaardige, onwettige of discriminerende activiteiten.

8. Service-aanvallen of een Denial zijn niet toegestaan. Verstoring van paginaweergaven, of welke verstoring van de weergave van Graphyon dan ook is tevens niet toegestaan.

9. Stimuleren of opzetten van schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels is niet toegestaan.


5. Beschermen van de rechten van anderen

Wij respecteren andermans rechten en verwachten dat de gebruikers van Graphyon dat ook doen.

We hebben, om hier aan gehoor te geven een aantal punten opgesteld die hierbij kunnen bijdragen:


1. Het plaatsen van informatie of materiaal waarmee de rechten van een ander individu wordt geschonden of overtreden, of waarmee de wet overtreden wordt, is niet toegestaan.

2. Wanneer wij van mening zijn dat de materialen of informatie die je op Graphyon hebt geplaatst onze beleidsregels of voorwaarden schenden, kunnen wij dit verwijderen.

3. Als we materialen of informatie verwijderen wegens auteursrechtenbreuk en je bent van mening dat dit onterecht is, kan en mag je bezwaar maken. Mocht dit bezwaar niet gegrond zijn, dan kunnen wij je account tijdelijk bevriezen of zelfs verwijderen.

4. Het plaatsen van bankgegevens, paspoorten, rijbewijzen of andersoortige identiteitsdocumenten op Graphyon is niet toegestaan.

5. Wanneer je informatie verzamelt van gebruikers of biografieën van personen die zijn overleden, moet je: hun toestemming krijgen of toestemming van de personen die het onderhoud van de biografie hebben overgenomen. Geef hierbij aan dat jij degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceert waarin wordt uitgelegd welke informatie je gebruikt en verzamelt.

6. Je mag geen uitnodigingen via e-mail aan personen sturen die geen Facebook gebruiken.


6. Betalingen

Als je een betaling doet op Graphyon of in de Graphyon Store, ga je akkoord met onze Betalingsvoorwaarden.


7. Graphyon-pagina’s

Wanneer je een Graphyon-pagina maakt of beheert, dan ga je akkoord met onze richtlijnen voor Graphyon-pagina’s.


8. Wijzigingen in deze Rechten en Verantwoordelijkheden

Mits we geen wijziging doorvoeren om juridische of bestuurlijke redenen, of om een incorrecte tekst te corrigeren, krijg je hierover uiterlijk zeven dagen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd een melding van ons en krijg je de mogelijkheid te reageren op deze wijzigingen. Deze wijzigingen worden bijvoorbeeld op de Graphyon Bestuur Pagina vermeld. Als je gebruik blijft maken van onze diensten nadat deze wijzigingen zijn doorgevoerd, verklaar je akkoord te gaan met deze gewijzigde voorwaarden.


9. Beëindigen Graphyon-account

Mocht je de bovenstaande rechten en verantwoordelijkheden schenden, kunnen we je de toegang tot Graphyon tijdelijk of permanent weigeren. Hierover zal je van tevoren een e-mail ontvangen. Je account kan je op iedere gewenst moment bevriezen of verwijderen.


10. Geschillen

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


2. Mocht iemand een claim tegen ons indienen met betrekking tot de acties van een gebruiker van Graphyon; gegevens die deze persoon op Graphyon of materialen die deze persoon op Graphyon heeft geplaatst, dan zal deze persoon ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die aan de dergelijke claim zijn gerelateerd. Dit is inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). We bieden wel regels voor het gedrag van gebruikers aan, maar controleren en sturen de acties van gebruikers op Graphyon niet en zijn ook niet verantwoordelijk voor de informatie of materialen die gebruikers overdragen of delen op Graphyon. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige informatie of materialen die je mogelijk op Graphyon vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers van Graphyon, zowel online als offline.


3. GRAPHYON PROBEREN WE VEILIG TEHOUDEN EN ZONDER FOUTEN, MAAR HET GEBRUIK ER VAN IS OP EIGEN RISICO. ZOALS GRAPHYON IS, ZO WORDT HET AANGEBODEN, WE GARANDEREN NIET DAT GRAPHYON ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT GRAPHYON ALTIJD ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN ZAL WERKEN. GRAPHYON IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, MATERIALEN, INFORMATIES OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJENE EN JE VRIJWAART ONS TEAM VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF VERBAND HEBBEN MET EVENTUELE CLAIMSDIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT.


11. Definities

1. Met ‘Graphyon’ bedoelen we de serices en functies die we beschikbaar stellen, waaronder via onze website en de Graphyon-zegel en apparaten of functies die nu bestaan of later worden ontwikkeld.

2. Met ‘informatie’ bedoelen we de feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Graphyon

3. Met ‘materialen’ bedoelen we alles wat de gebruikers op Graphyon plaatsen en niet onder de definitie van informatie valt.

4. Met ‘gegevens’ bedoelen we alle gegevens, waaronder de materialen en informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van Graphyon of aan Graphyon kan verstrekken via de website.

5. Met ‘plaatsen’ bedoelen we het invoeren van gegevens op Graphyon.

6. Met ‘gebruiken’ bedoelen we gebruiken, openbaar publiceren, kopiëren, weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken.

7. met ‘gebruiker’ bedoelen we de personen die gebruik maken van de services die Graphyon levert.

8. Met ‘toepassingen’, ‘applicaties’ en ‘functies’ bedoel we de toepassingen op en gelinkt aan Graphyon.

9. Met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen we naar Graphyon en haar team.


12. Overig

1. Bij het gebruiken of openen van Graphyon houd je je aan alle geldende wetten en de algemen voorwaarden, rechten en verantwoordelijkheden.

2. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.

3. Met deze ‘Rechten en Verantwoordelijkheden’ worden geen rechten van derde partijen verleend.

4. Al onze rechten en verplichtingen onder deze verklaring kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtend de wet of anderzins.